Будилівська гімназія ім. Володимира Хроновича

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія
booked.net
Календарні свята та події. Спілкуємося українською http://sntosvita.at.ua/Banners_small/Oippo.jpg

           Статут Будилівської гімназії імені Володимира Хроновича

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії 

Снятинської міської ради

Коломийського району

Івано-Франківської області

«___» _________ 2021 року № ____

Голова Снятинської міської ради

______________ А.Б.Шумко

 

 

СТАТУТ

 

БУДИЛІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ХРОНОВИЧА

СНЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова  редакція)

 

 

I. Загальні положення

1.1. Будилівська гімназія імені Володимира Хроновича Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області (надалі – гімназія) - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття  початкової, базової загальної середньої освіти та знаходиться у  комунальній  власності.

1.2 Засновником   закладу  освіти є Снятинська міська рада Коломийського району Івано-Франківської області (далі - Засновник). Уповноваженим органом управління закладом освіти є відділ освіти, молодіжної політики та спорту Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області. (далі – уповноважений орган).

1.3 Повна назва закладу загальної середньої освіти: Будилівська гімназія імені   Володимира Хроновича Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області.

1.4 Скорочена назва закладу загальної середньої освіти: Будилівська гімназія

ім. В.Хроновича.

1.5. Юридична адреса закладу загальної середньої освіти:

78346, Івано-Франківська область, Коломийський район, село Будилів, вул. Грушевського 13 

1.6  Заклад загальної середньої освіти  (далі – заклад освіти) є юридичною особою,  має самостійний баланс,  рахунок у відділенні Держказначейства, в установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням.

        Бухгалтерський облік може вестися самостійно або централізованою бухгалтерією відділу освіти, молодіжної політики та спорту Снятинської міської ради.

1.7 Гімназія є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує базовий рівень середньої освіти та провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії (ліцензій).

      Заклад освіти може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою, заочною, дистанційною, індивідуальною, мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

     Заклад освіти може організовувати такі форми здобуття освіти як екстернат та педагогічний патронаж.

     Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

     Зміни до Статуту розробляються керівником закладу освіти та затверджуються рішенням Засновника.

1.8  Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, початкової та базової загальної середньої освіти.

1.9 Головними завданнями гімназії є:

     - забезпечення реалізації права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді, розвитку та вихованні дітей;

     - забезпечення реалізації  права  громадян  на дошкільне виховання та здобуття початкової та базової  загальної середньої освіти;

     - виховання громадянина України;

      - забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

     - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій  і  звичаїв,  державної  та  рідної  мови,   національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

     - забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;

     - реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;

     - створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;

     - формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою   громадянською   позицією,   почуттям   національної самосвідомості,   особистості,   підготовленої   до   професійного самовизначення;

     - виховання  у вихованців дошкільного підрозділу та учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття   власної  гідності,  відповідальності  перед законом за свої дії,  свідомого ставлення до обов'язків  людини  і громадянина;

    - розвиток особистості  вихованця та учня,  його  здібностей  і  обдарувань, наукового  світогляду;

     - реалізація права  учнів  на  вільне  формування політичних   і   світоглядних   переконань;

     - виховання свідомого ставлення до свого здоров'я  та  здоров'я інших  громадян як найвищої соціальної цінності,  формування засад здорового способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного  та психічного здоров'я учнів;

     - створення умов для оволодіння  системою  наукових  знань  про природу,  людину і суспільство.

1.10 Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями сесії Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області, або уповноваженого  органу управління освіти, власним статутом.

1.11 Заклад освіти самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про освіту», спеціальними законами та власним статутом.

1.12 Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, громадою села, суспільством і державою за:

    - безпечні умови освітньої діяльності;

    - дотримання державних стандартів освіти;

    - створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей, а також забезпечення безпеки перебування дитини в закладі впродовж визначеного часу, організації медичної допомоги;

    - дотримання договірних   зобов'язань   з   іншими   суб'єктами освітньої,   виробничої,   наукової   діяльності,   у  тому  числі зобов'язань за міжнародними угодами;

     - дотримання фінансової дисципліни.

     - прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

1.13 Мовою навчання і виховання у закладі освіти є державна мова.

1.14 Автономія закладу освіти визначається його правом:    

     - брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;      

     - проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;

     - визначати форми,     методи     і     засоби      організації навчально-виховного    процесу   за   погодженням   із   власником (засновником);

     - самостійно формувати освітню програму;

     - на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

     - планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;

     - спільно з вищими навчальними закладами,  науково-дослідними інститутам  та центрами проводити  науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

     - використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників

    - бути власником і розпорядником рухомого  і  нерухомого  майна згідно з законодавством України та власним статутом;

     - отримувати кошти   і   матеріальні   цінності   від   органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

     - залишати у  своєму  розпорядженні  і  використовувати  власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

     - розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

     - відповідного до власного Статуту утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи;

     - встановлювати власну символіку та атрибути;

     - користуватись пільгами, передбаченими державою;

     - брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

     - здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.15 Заклад освіти зобов’язаний:

     - реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

     - здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

     - задовільняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті  початкової та базової середньої освіти;

     - за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

     - забезпечувати єдність навчання та виховання;

     - створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

     - проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

     - забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

     - охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

     - додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

     - забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

     - здійснювати інші повноваження делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

1.16 У закладі освіти можуть створюватись та функціонувати:

     - структурні підрозділи ( початкова школа, гімназія);

     - методичне об’єднання класних керівників;

     - методичне  об’єднання вчителів початкових класів

     - методичне об’єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу;

     - методичне об’єднання вчителів природничо – математичного циклу.

1.17 У закладі освіти можуть бути створені та функціонувати:

     - спортивні секції, методична рада закладу, творчі групи;

     - інші у разі потреби відповідно до чинного законодавства.

1.18 Медичне    обслуговування    вихованців та учнів,  відповідні  умови для його організації забезпечуються медичними працівниками сільського ФАПу   і здійснюються  комунальним закладом Снятинської міської ради «Снятинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

1.19 Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. Організація освітнього процесу

2.1 Заклад освіти проводить свою діяльність на базовому рівні середньої освіти, за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку.

2.2 Заклад освіти планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. Плани роботи схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються керівником закладу

2.3 Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітньої (освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених відповідно до порядку визначеного Законом України «Про освіту» та спеціальними законами.

В плані роботи  відображаються  найголовніші  питання  роботи навчального закладу,  визначаються перспективи його розвитку. План роботи погоджується педагогічною радою ЗЗСО та затверджуюється керівником.

2.4 Основним  документом,  що   регулює   освітній процес,  є  робочий  навчальний  план,  що  складається  на основі типових навчальних    планів,    розроблених    та    затверджених Міністерством  освіти   і   науки   України,   із   конкретизацією варіативної частини.

     - робочий навчальний  план  навчального  закладу  схвалюється педагогічною радою навчального закладу і затверджується директором закладу.

     - у вигляді додатків до робочого  навчального  плану  додаються розклад  уроків  (щоденний,  тижневий)  та режим роботи (щоденний, річний).

2.5 Відповідно до  робочого  навчального  плану  педагогічні працівники      закладу освіти самостійно  добирають програми,  підручники,  навчальні   посібники,   що   мають   гриф Міністерства  освіти  і  науки України,  а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи,  що  мають  забезпечувати  виконання  статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.6 Заклад освіти здійснює освітній процес  за денною  формою навчання.

2.7 Зарахування  учнів   до закладу освіти здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків  або осіб,  які їх замінюють, або направлень  відповідних  органів  управління  освітою,   а   також свідоцтва  про  народження  (копії),  паспорта,  медичної  довідки встановленого зразка,  документа про наявний рівень  освіти  (крім дітей, які вступають до першого класу).

     - у разі  потреби  учень  може  перейти  протягом будь-якого  року   навчання   до   іншого   навчального   закладу.

     - переведення  учнів  до  іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством  освіти і науки України зразка.

     - прийом дітей до дошкільного підрозділу здійснюється директором протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

2.8 У закладі освіти для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу можуть  створюватись  групи подовженого дня.

     - зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

     - група подовженого дня може комплектуватися з здобувачів освіти одного або кількох класів, але не більше як чотирьох вікових груп. Режим роботи групи подовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організації освітнього процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором закладу освіти.

     - тривалість перебування здобувачів освіти у групі подовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватись.

     - відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи подовженого дня.

     - план роботи вихователя групи подовженого дня погоджується із заступником директора і затверджується директором закладу освіти.

2.9 Зарахування здобувачів освіти до початкової школи здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування.

     - здобувачі освіти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти за наявністю вільних місць у відповідному класі.

     - зарахування здобувачів освіти до закладу освіти проводиться наказом директора закладу освіти, який видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту ( крім учнів першого класу).

     - зарахування до груп дошкільного підрозділу проводиться наказом директора закладу освіти, який видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка

     - до першого класу зараховуються як правило діти з 6 (шести) років.

     - особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття дошкільної, початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними дошкільної, початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

2.10 Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства України.

     - переведення здобувачів освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

     - у разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.

     - у разі вибуття здобувача освіти на постійне місце проживання за межі України батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про вибуття та копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для здобувачів освіти, які не досягли повноліття).

2.11 Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.12 Структура навчального року (за чвертями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу режим роботи встановлюється закладом освіти у межах часу, що передбачений освітньою програмою.

     - у випадку екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу освіти.

2.13 Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.

2.14 Тривалість уроків у закладі освіти становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2- 4-х класах - 40 хвилин, у 5-9-х – 45 хвилин.

     - заклад освіти може обрати інші, крім уроку форми організації освітнього процесу.

     - різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

     - зміна тривалості уроків допускається за погодженням із засновником або уповноваженим органом і територіальними установами Держпродспоживслужби України.

2.15 Відволікання  учнів  від  навчальних занять на інші види діяльності    забороняється    (крім    випадків,     передбачених законодавством України).

2.16 Розклад уроків складається відповідно до навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу освіти.

2.17 Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Домашні завдання здобувачам освіти перших класів не задаються.

2.18 Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.19 Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.20 Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти визначаються Міністерством освіти і науки України.

2.21 Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.22 Оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.23 Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації.

Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.24 Здобувачі початкової освіти, які за результатами річного (вербального) оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень (1,2,3) у вивченні одного з предметів ( українська мова, читання, математика), згідно з рішенням педагогічної ради відповідного закладу освіти та батьків ( одного з батьків) або законних представників, можуть бути переведені до наступного класу для продовження навчання за індивідуальною навчальною програмою (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень навчальних досягнень згідно з результатами річного оцінювання), що затверджується керівником закладу освіти.

2.25 Здобувачі початкової освіти, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) чи продовжити навчання у спеціальному закладі загальної середньої освіти.

2.26 Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти, їх батьків або осіб, які їх замінюють, класним керівником.

2.27 За результатами навчання здобувачам освіти або випускникам видається відповідний документ: табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.28 Випускникам гімназії, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.29 Здобувачі освіти, які мають високі досягнення у навчанні, досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів у порядку, визначеним Міністерством освіти та науки України.

2.30 Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.31 Заклад освіти відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер, крім закладів утворених релігійними організаціями.

Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти.

У закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

Керівництву закладів освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями).

Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

2.32 Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

III. Учасники освітнього процесу

3.1 Учасниками       освітнього      процесу      закладу є:

          - учні;

     - керівники;

          - педагогічні працівники;

     - психолог, бібліотекар;

     - інші спеціалісти;

     - батьки або особи, які їх замінюють.

3.2 Права і обов'язки учнів,  педагогічних  та інших   працівників  визначаються  чинним  законодавством  та  цим статутом.

3.3 Учні мають право:

     - на вибір    форми    навчання,   факультативів,   спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

     - на користування        навчально-виробничою,        науковою, матеріально-технічною,  культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

     - на доступ до інформації з усіх галузей знань;  брати участь у різних    видах   науково-практичної   діяльності,   конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

     - брати участь  у  роботі  органів  громадського самоврядування навчального закладу;

     - брати участь  в  обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації   навчально-виховного    процесу,    дозвілля    учнів (вихованців);

     -  брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

     - на захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,  психічного  і фізичного  насилля,  що  порушують  права або принижують їх честь, гідність;

    - на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4 Учні зобов'язані:

     - оволодівати знаннями,   вміннями,   практичними   навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

     - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

     -  бережливо ставитись до державного,  громадського і особистого майна;

     -  дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

     - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності,  що не заборонені чинним законодавством;

     - дотримуватися правил особистої гігієни;

     - носити шкільну форму встановленого зразка (за схваленням педагогічної ради, загальношкільних батьківських зборів);

     - здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей;

     - за невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та Порядку виявлення та встановлення фактів академічної доброчесності.

3.5  Педагогічними працівниками гімназії  можуть бути  особи  з високими моральними якостями,  які мають відповідну педагогічну  освіту,  належний  рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність,  забезпечують результативність та якість своєї роботи,  фізичний та психічний стан здоров'я  яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6 До педагогічної діяльності у школі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.7 Призначення   на   посаду   та   звільнення   з   посади  педагогічних  та  інших  працівників  й  інші  трудові   відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України "Про повну загальну середню  освіту"  та  іншими  законодавчими актами.

3.8 Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором закладу освіти.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.9 Директор закладу освіти призначає класних керівників, вихователів, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.10   Педагогічні працівники мають право на:

     - захист професійної честі, гідності;

     - самостійний вибір форм,  методів,  засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців);

     - участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

     -проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

     - виявлення педагогічної ініціативи;

     - позачергову атестацію    з    метою   отримання   відповідної категорії, педагогічного звання;

     - участь у    роботі    органів   громадського   самоврядування навчального закладу;

     - підвищення кваліфікації, перепідготовку;

     - отримання пенсії,  у тому числі і за вислугу років в  порядку визначеному законодавством України;

     - на матеріальне,  житлово-побутове та  соціальне  забезпечення відповідно до чинного законодавства.

     - відволікання вихователів та педагогічних    працівників    від     виконання професійних  обов'язків  не  допускається,  за  винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.11 Педагогічні працівники,  зобов'язані:

     - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні  обов'язкових  державних вимог;

     - сприяти розвитку інтересів,  нахилів та здібностей  дітей,  а також  збереженню  їх  здоров'я,  здійснювати пропаганду здорового способу життя;

     - сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

     - настановленням і особистим прикладом утверджувати  повагу  до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

     - виховувати в учнів повагу  до  батьків,  жінки, старших  за  віком,  народних  традицій  та  звичаїв,  духовних та культурних надбань народу України;

     - готувати учнів  до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру,  злагоди  між  усіма  народами,  етнічними,   національними, релігійними групами;

     - дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати гідність учнів;

     - захищати учнів від будь-яких форм  фізичного  або  психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

     - постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, загальну  і  політичну  культуру; 

     - виконувати статут гімназії,  правила  внутрішнього   розпорядку,   умови контракту чи трудового договору;

     - додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

     - брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних об’єднань, нарадах, зборах;

     - виконувати накази   і   розпорядження  керівника  навчального закладу, органів управління освітою;

3.12 У закладі освіти обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників.    Атестація здійснюється,  як правило,  один раз на п'ять  років  відповідно  до  Типового  положення  про   атестацію педагогічних працівників  України,   затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.13 Вихователі, педагогічні  працівники,  які  систематично   порушують статут,  правила  внутрішнього розпорядку навчального закладу,  не виконують  посадових  обов'язків,  умови   колективного   договору  або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.14 Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього процесу регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.15 Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

     - обирати і  бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

     - звертатись до    органів    управління   освітою,   керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

     - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцненні  матеріально-технічної бази закладу освіти;

     - на захист   законних   інтересів   своїх   дітей   в  органах громадського самоврядування гімназії у та  у  відповідних державних, судових органах.

3.16 Батьки    та    особи,   які   їх   замінюють,   несуть відповідальність за здобуття  дітьми  повної  загальної  середньої освіти і зобов'язані:

     - забезпечувати умови для  здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

     - постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

     - поважати гідність дитини,  виховувати працелюбність,  почуття доброти,   милосердя,  шанобливе  ставлення  до  Вітчизни,  сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

     -  виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини;

     - у разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.17 Представники громадськості мають право:

     - обирати і   бути    обраними    до    органів    громадського самоврядування гімназії;

     - керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами  і  гуртками, секціями;

     - сприяти покращенню  матеріально-технічної  бази,  фінансовому забезпеченню закладу загальної середньої освіти;

     - проводити консультації для педагогічних працівників;

     - брати участь в організації освітнього  процесу.

3.18 Представники громадськості зобов'язані:

     - дотримуватися статуту гімназії,  виконувати накази та розпорядження керівника,  рішення  органів громадського  самоврядування,  захищати  учнів  від  всіляких форм фізичного та психічного насильства,  пропагувати  здоровий  спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

               

IV. Управління закладом освіти

 та громадське самоврядування закладу освіти

 

4.1 Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади відповідним органом відділу освіти міської ради за погодженням із  Засновником – Снятинською міською радою, шляхом укладення (переукладення, продовження) контракту з дотриманням вимог законодавства про працю. 

4.2 Директор призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу. Призначення на посаду здійснюється за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

4.3 Директор закладу освіти:

     - здійснює керівництво  педагогічним   колективом,   забезпечує раціональний  добір і розстановку кадрів,  створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

     - організовує освітній процес;

     - забезпечує контроль  за  виконанням   навчальних   планів   і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

     - відповідає за  якість  і  ефективність  роботи  педагогічного колективу;

     - створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

     - забезпечує дотримання      вимог      охорони      дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

     - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

     - забезпечує права   учнів    на  захист  їх  від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

     - призначає класних    керівників,    завідуючих    навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, вихователів дошкільних груп;

     - контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів і вихованців;

     - здійснює контроль  за проходженням працівниками у встановлені терміни   обов'язкових   медичних   оглядів   і   несе    за    це відповідальність;

     - розпоряджається в установленому  порядку  шкільним  майном  і коштами;

     - видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;

     - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує  правила внутрішнього    розпорядку,    посадові    обов'язки   працівників;

     - створює умови    для    творчого    зростання    педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

     - несе відповідальність  за  свою  діяльність   перед   учнями, батьками,   педагогічними   працівниками   та  загальними  зборами (конференцією),   засновником,   місцевими   органами    державної виконавчої влади, тощо.

4.4 Обсяг  педагогічного  навантаження вчителів визначається на  підставі  законодавства  директором  навчального   закладу   і затверджується відповідним органом управління освітою. 

     - обсяг педагогічного     навантаження    може    бути    менше тарифної ставки  (посадового  окладу)  лише  за  письмовою  згодою педагогічного працівника.

     - перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається  лише  у  разі  зміни кількості годин з окремих предметів,  що передбачається робочим навчальним  планом,  або  за письмовою згодою    педагогічного    працівника    з   дотриманням законодавства про працю;

4.5  Директор закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

4.6 Робота педагогічної ради планується в  довільній  формі відповідно  до  потреб  закладу. 

     - кількість  засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не  може  бути менше чотирьох разів на рік;

     - члени педагогічної ради мають право виносити  на  її  розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.7 Педагогічна рада закладу освіти:

     - планує роботу закладу;

     - схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

     - формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

     - розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

     - приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти  до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

     - обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розприділяє виділені на це кошти;

     - розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

     - ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

     - розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

     - має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

     - розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень.

     - рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.

4.8 У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

- органи самоврядування працівників закладу освіти;

- органи самоврядування здобувачів освіти;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.9 Вищим  органом  громадського  самоврядування гімназії  є  загальні збори (конференція) колективу,   що скликаються не менше одного разу на рік.

     Делегати загальних зборів (конференції), з правом вирішального голосу, обираються від таких трьох категорій:

     - працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

     - здобувачів освіти - класними зборами;

     - батьків - класними батьківськими зборами.

4.10 Кожна категорія   обирає   однакову   кількість    делегатів.

     - визначається така кількість делегатів:

     - від працівників ЗЗСО- 9, учнів - 9, батьків, представників громадськості - 9.

4.11 Термін їх повноважень становить 1 рік.

     - загальні збори (конференція) правочинні,  якщо в їхній роботі бере  участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій;

     - рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів;

     - право скликати   збори   (конференцію)   мають   голова  ради закладу освіти;

     - учасники зборів (делегати конференції), якщо за  це  висловилось  не  менше  третини  їх  загальної  кількості;

     - директор закладу освіти;

     - засновник.

4.12 Загальні збори (конференція):

     - обирають раду закладу,  її  голову,  встановлюють термін їх повноважень;

     - заслуховують звіт   директора   і   голови  ради;

     - розглядають питання    навчально-виховної,    методичної    і фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

     - затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу;

     - приймають рішення про стимулювання праці керівників та  інших педагогічних працівників.

4.13 У  період між загальними зборами (конференцією) діє рада закладу.

4.14 Метою діяльності ради є:

     - сприяння демократизації   і  гуманізації  навчально-виховного процесу;

     - об'єднання зусиль  педагогічного  і  учнівського  колективів, батьків,  громадськості  щодо  розвитку закладу освіти та удосконалення навчально-виховного процесу;

     - формування позитивного   іміджу   та   демократичного   стилю управління навчальним закладом;

     - розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

     - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань,  пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.15 Основними завданнями ради є:

     - підвищення ефективності    освітнього    процесу   у взаємодії  з  сім'єю,  громадськістю,  державними  та   приватними інституціями;

     - визначення стратегічних    завдань,   пріоритетних   напрямів розвитку       навчального       закладу        та        сприяння організаційно-педагогічному    забезпеченню    навчально-виховного процесу;

     - формування навичок здорового способу життя;

     - створення належного   педагогічного   клімату  в  закладі;

     - сприяння духовному,  фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

     - підтримка громадських  ініціатив  щодо вдосконалення навчання та виховання учнів,  творчих пошуків і  дослідно-експериментальної роботи педагогів;

     - сприяння організації   дозвілля   та    оздоровлення    учнів;

     - підтримка громадських  ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

     - ініціювання дій,  що сприяли б неухильному виконанню положень чинного  законодавства  щодо  обов'язковості  загальної  середньої освіти;

     - стимулювання морального  та  матеріального  заохочення  учнів , сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

     - зміцнення партнерських    зв'язків    між    родинами   здобувачів освіти  та  закладу освіти  з  метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.16 До   ради   обираються  пропорційно  представники  від педагогічного  колективу,  учнів,   батьків  і  громадськості.

4.17 Представництво  в  раді  й загальна   її   чисельність   визначаються   загальними    зборами (конференцією) закладу освіти.

4.18 Рішення про  дострокове  припинення  роботи  члена   ради   з будь-яких   причин   приймається   виключно   загальними   зборами (конференцією).

4.19 На чергових  виборах  склад  ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.20 Рада закладу освіти діє на засадах:

     - пріоритету прав   людини,  гармонійного  поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;

     - дотримання вимог законодавства України;

     - колегіальності ухвалення рішень;

     - добровільності і рівноправності членства;

     - гласності.

4.21 Рада працює  за планом,  що затверджується загальними зборами (конференцією).

     - кількість засідань визначається їх доцільністю,  але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік;

     - засідання ради  може  скликатися  її головою або з ініціативи директора навчального  закладу,  власника  (засновника),  а  також членами ради;

     - рішення ради  приймається  простою   більшістю   голосів   за наявності на засіданні не менше двох третин її членів;

     - у разі рівної кількості голосів вирішальним  є  голос  голови ради;

     - рішення ради,  що  не  суперечать  чинному  законодавству  та Статуту  навчального  закладу,  доводяться  в 7-денний термін до відома педагогічного колективу,  учнів ,  батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості;

     - у разі незгоди адміністрації навчального закладу  з  рішенням ради  створюється  узгоджувальна  комісія,  яка  розглядає  спірне питання;

     - до складу  комісії  входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.22  Очолює   раду   навчального   закладу   голова,   який обирається із складу ради.

     - голова ради може бути членом педагогічної ради;

     - головою ради не можуть бути директор та його заступники;

     - для вирішення  поточних  питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи;

     - склад комісій   і зміст їх роботи визначаються радою;

      - члени ради мають право виносити на розгляд  усі  питання,  що стосуються    діяльності   навчального   закладу,   пов'язаної   з організацією навчально-виховного процесу,  проведенням  оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.23 Рада навчального закладу:

     - організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

     - вносить пропозиції  щодо  зміни типу,  статусу,  профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

     - спільно з  адміністрацією  розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

     - разом з   адміністрацією   здійснює  контроль  за  виконанням Статуту;

     - затверджує режим роботи закладу;

     - сприяє формуванню   мережі   класів, обґрунтовуючи   її  доцільність  в  органах  виконавчої  влади  та місцевого самоврядування;

     - приймає рішення    спільно    з    педагогічною   радою   про представлення  до  нагородження  випускників  закладу похвальними   листами   "За   високі  досягнення  у  навчанні"  та похвальними грамотами  "За особливі досягнення у вивченні  окремих предметів";

     - разом із  педагогічною  радою  визначає  доцільність   вибору навчальних   предметів   варіативної  частини  робочих  навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

     - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

     - заслуховує звіт  голови  ради,  інформацію  директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

     - бере участь  у  засіданнях  атестаційної  комісії   з   метою обговорення   питань   про  присвоєння  кваліфікаційних  категорій вчителям;

     - виносить на   розгляд   педагогічної   ради  пропозиції  щодо

поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

     - виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

     - вносить на  розгляд  педагогічної ради та відповідного органу управління освітою  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

     - сприяє створенню та  діяльності  центрів  дозвілля,  а  також залучає громадськість,  батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками,  іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до  проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

     - розподіляє і  контролює  кошти фонду загального обов'язкового навчання,  приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

     - розглядає питання родинного виховання;

     - бере участь за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють,  в обстеженні  житлово-побутових  умов  учнів,  які   перебувають   в несприятливих соціально-економічних умовах;

     - сприяє педагогічній освіті батьків;

     - сприяє поповненню    бібліотечного    фонду   та   передплаті періодичних видань;

     - розглядає питання  здобуття  обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

     - організовує громадський  контроль  за  харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

     - розглядає звернення  учасників  навчально-виховного процесу з питань роботи закладу;

     - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

     - може створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з окремих напрямів роботи;

     - склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.24 При навчальному закладі  за  рішенням  загальних  зборів (конференції)  може  створюватися  і  діяти  піклувальна  рада. 

4.25 Метою   діяльності   піклувальної  ради  є  забезпечення доступності  загальної  середньої  освіти   для   всіх   громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.26 Основними завданнями піклувальної ради є:

     - сприяння виконанню  законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

     - співпраця з   органами   виконавчої   влади,   організаціями, підприємствами,  установами,   навчальними   закладами,   окремими громадянами,  спрямована  на  поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

     - зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази закладу;

     - організація змістовного  дозвілля   та   оздоровлення   учнів, педагогічних працівників;

     - вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

     - запобігання дитячій бездоглядності;

     - сприяння працевлаштуванню випускників;

     - стимулювання творчої праці педагогічних працівників та  учнів;

     - всебічне зміцнення зв'язків між родинами  учнів та навчального закладу.

4.27 Піклувальна  рада  формується  у  складі  п’яти  осіб  з представників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ,  організацій,  навчальних закладів,  окремих громадян,  у тому числі іноземних.

     - члени піклувальної   ради   обираються  на  загальних  зборах (конференції)  навчального  закладу  шляхом  голосування   простою більшістю голосів;

     - члени піклувальної ради працюють на громадських засадах;

     - не допускається   втручання   членів   піклувальної   ради  в навчально-виховний процес (відвідування  уроків, тощо)  без  згоди керівника навчального закладу;

    - у випадках,  коли хтось із членів піклувальної ради  вибуває, на  загальних  зборах  (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.28 Піклувальна рада діє на засадах:

     - пріоритету прав   людини,  гармонійного  поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;

     - дотримання вимог законодавства України;

     - самоврядування;

     - колегіальності ухвалення рішень;

     - добровільності і рівноправності членства;

- гласності;

     - робота піклувальної  ради  планується   довільно;

     - кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік;

     - позачергові засідання  можуть  проводитись  також  на  вимогу третини і більше її членів;

     - засідання піклувальної  ради  є  правомочним,  якщо  на ньому присутні не менше двох третин її членів;

     - рішення піклувальної   ради   приймається  простою  більшістю голосів;

     - піклувальна рада  інформує  про  свою  діяльність у доступній формі на зборах,  у засобах масової інформації,  через  спеціальні стенди, сайт навчального закладу тощо;

      - рішення піклувальної ради в  7-денний  термін  доводяться  до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу,  батьків, громадськості;

     - їх виконання організовується членами   піклувальної ради.

4.29 Очолює  піклувальну  раду  голова,  який    обирається шляхом     голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

     - з числа членів піклувальної ради також  обираються  заступник та секретар;

4.30 Голова піклувальної ради:

     - скликає і координує роботу піклувальної ради;

     - готує і проводить засідання,  затверджує рішення піклувальної ради;

     - визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

     - представляє піклувальну раду в  установах,  підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

     - голова піклувальної   ради   має   право   делегувати    свої повноваження членам піклувальної ради.

4.31 Піклувальна рада має право:

     - вносити на  розгляд  органів  виконавчої   влади,   керівника загальноосвітнього    навчального   закладу,   загальних   зборів (конференції)  пропозиції  щодо  зміцнення  матеріально-технічної, навчально-виробничої,        наукової,       культурно-спортивної, корекційно-відновної  та  лікувально-оздоровчої  бази  навчального закладу;

     - залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

     - вживати заходи    до    зміцнення   матеріально-технічної   і навчально-методичної бази закладу освіти;

     - стимулювати творчу  працю  педагогічних  працівників,  учнів;

     - брати участь  у  розгляді  звернень  громадян  з  питань,  що стосуються  роботи  закладу,  з  метою  сприяння   їх вирішенню у встановленому порядку;

     - створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники  громадськості,  педагогічного колективу,  батьки або особи,  які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

V. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

5.1 Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

     - доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

5.2 Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів:

     - статут закладу освіти;

     - ліцензії на провадження освітньої діяльності;

     - сертифікати про акредитацію освітніх програм;

     - структура та органи управління закладом освіти;

     - кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

     - освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

     - територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

     - фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

     - мова (мови) освітнього процесу;

     - наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

     - матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

     - результати моніторингу якості освіти;

     - річний звіт про діяльність закладу освіти;

     - правила прийому до закладу освіти;

     - умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

     - перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

     - інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

5.3  Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійної допомоги, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

     - інформацію та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

 

VI. Матеріально-технічна база

6.1 Матеріально-технічна база  закладу освіти  включає:

     - будівлі,  споруди,  землю,  комунікації,  обладнання,  транспортні засоби,  службове житло,  інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.

6.2 Майно  закладу освіти  належить  йому  на  правах власності,  повного  господарського   відання   або   оперативного управління   відповідно  до  чинного  законодавства,  рішення  про заснування і статуту закладу та укладених ним угод.

6.3 Навчальний заклад відповідно  до  чинного  законодавства користується   землею,   іншими   природними   ресурсами   і  несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4 Вилучення основних фондів,  оборотних коштів  та  іншого майна     проводиться   лише   у   випадках, передбачених чинним законодавством. 

     - збитки,  завдані закладу освіти  внаслідок  порушення його майнових прав іншими юридичними та  фізичними  особами,  відшкодовуються  відповідно  до   чинного законодавства.

6.5 Для   забезпечення   навчально-виховного   процесу  база навчального закладу складається   із   навчальних   кабінетів, майстерень,  а також  спортивного,  актового  і  читального  залів,   бібліотеки, архіву,      комп'ютерного кабінету,   їдальні   та   буфету,    кімнати психологічного розвантаження, пристосованого приміщення дошкільних груп  тощо.

6.6 Відповідно до Державного акту на право користування земельною ділянкою  площею 1,55 га закладу освіти має  земельну ділянку,  де  розміщуються  спортивні майданчики,  зона відпочинку, господарські будівлі, тощо.

 

VII. Фінансово-господарська діяльність

7.1 Фінансово-господарська  діяльність закладу здійснюється на основі його кошторису.

7.2 Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

     - кошти засновника;

     - кошти місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому  нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних  стандартів освіти;

     - кошти фізичних, юридичних осіб;

     - кошти, отримані за надання платних послуг;

     - доходи від реалізації    продукції    навчально-виробничих майстерень,  навчально-дослідних  ділянок,  підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

     - благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

7.3 У закладі освіти може створюватися фонд загального обов'язкового навчання, який формується  з  урахуванням  матеріально-побутових  потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в  розмірі  не  менше  трьох відсотків  витрат  на  його поточне утримання,  а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

     - кошти фонду загального обов'язкового навчання можуть зберігатися на рахунку закладу в установі банку і  витрачатися відповідно до кошторису,  що затверджується директором навчального закладу;

     - облік і  використання  коштів  фонду загального обов'язкового навчання здійснюються закладом освіти  згідно  з  наказом директора,  що  видається  на  підставі  рішення  ради закладу,   відповідно    до    порядку,    передбаченого    чинним законодавством;

     - контроль за правильним використанням коштів фонду  загального обов'язкового  навчання  здійснюють  органи  виконавчої  влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

7.4 Навчальний заклад  має  право  на  придбання  та  оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси,  користуватися послугами  будь-якого  підприємства,  установи,  організації  або фізичної особи,  може фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.5 Порядок   діловодства   і   бухгалтерського   обліку   в закладі освіти     визначається     законодавством  та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших  центральних  органів виконавчої влади,  яким підпорядкований навчальний заклад. 

     - за рішенням засновника закладу  бухгалтерський облік   може   здійснювати  самостійно  або  через  централізовану бухгалтерію.

7.6 Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

VIII. Міжнародне співробітництво

  1. Гімназія має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами,

          установами, організаціями, науковими установами системи освіти

іноземних країн, міжнародними підприємствами, фондами тощо.

  1. Гімназія має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними

юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок,

провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ).

  1. Гімназія, педагогічні працівники, учні  можуть брати участь у реалізації     міжнародних проектів і програм.

 

IX. Контроль за діяльністю гімназії

9.1 Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

9.2 Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».

Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку передбаченого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

9.3 Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти;

     - інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов;

     - позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної (наглядової) ради закладу освіти у випадках передбачених чинним законодавством.

9.4 Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

9.5 Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.

9.6 Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

9.7  Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа (управління освіти):

    - здійснює контроль за дотриманням установчих документів заклад освіти;

     - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти.

      - здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 

X. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

10.1 Припинення діяльності закладу освіти здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках передбачених законодавством України – за рішенням суду.

     - рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти приймається Снятинською міською радою Коломийського району Івано-Франківської області у порядку, встановленому чинним законодавством;

     - при реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) закладу освіти його працівникам, здобувачам освіти, гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

10.2  Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

10.3 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

10.4 У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

10.5 У разі ліквідації закладу освіти його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно до виду або захованості до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність неприбуткової організації.

 

 


ЗВІТ ДИРЕКТОРА ГІМНАЗІЇ  ПЕРЕД ГРОМАДОЮ ЗА 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Шановний вчителю , вітаю Тебе у стінах рідної гімназії. Прийми побажання натхнення, здоров’я та сил для праці в новому навчальному році:

        Господь вітає над селом,

        Бог – слово вічне, Він  - псалом.

        Оберігає храм освіти

        І скарб безцінний – наші діти.

                                           Тут духом мудрості натхненні

                                           У праці клопіткій, щоденній

                                           Шліфують душу й ум дитячі

                                           Чуйні наставники й терплячі.

         І як нам тут не порадіти:

         Зростають в нас й мужніють діти!

         Ми повсякчас і без упину

 

         З незнайки ліпимо людину!

читати більше